Arhiv za ‘Zakonodaja in kakovost v zdravstveni negi’


January 18th, 2015Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

 1. Kaj pomeni kakovost v zdravstvu?
 2. Razložite kakovost kot proces.
 3. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba?
 4. Kaj je za pacienta kakovost?
 5. Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost.
 6. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši.
 7. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Preberi več…
January 17th, 2015Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja

Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice

 1. Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta?
 2. Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave?
 3. Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja.
 4. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v kazenskih postopkih.
 5. Razložite člene o osebni svobodi, varnosti in zasebnosti.
 6. Razložite, kako je v Ustavi zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, izražanje.
 7. Na primeru razložite pravico do ugovora vesti.
 8. Razložite del Ustave, ki govori o socialnem in zdravstvenem varstvu.
 9. Kako je v Ustavi zagotovljena pravica do svobodnega odločanja o rojstvih otrok.
 10. Katere skupnosti imajo v Ustavi posebej zagotovljene pravice.
 11. S tremi točkami opišite del Ustave, ki govori o socialnih in gospodarskih razmerjih.
 12. Iz Ustave naštejte pet elementov državne ureditve.
 13. Opišite postopek za spremembo Ustave.
 14. Kaj pomeni Deklaracija o človekovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in čemu služi.
 15. Razložite pet členov Deklaracije o človekovih pravicah.
 16. Kaj pomeni Konvencija o otrokovih pravicah, kdaj je bila sprejeta in kaj vsebuje?
 17. Razložite pet otrokovih pravic na področju skrbstva.
 18. Razložite pet otrokovih pravic na področju varstva.
 19. Razložite pet otrokovih pravic na področju udeležbe.
 20. Kje so zapisane pravic otrok v bolnišnici in v katerem primeru je potrebna hospitalizacija?
 21. Razložite pet pravic otrok v bolnišnici.
 22. Kako naj medicinska sestra/zdravstvenik vpliva na hospitalizem otroka.

Preberi več…
August 1st, 2013Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno.

Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov.

Vodja:

–          samozavesten, odgovoren

–          demokratičen

–          koordinira delo

–          sklicuje sestanke

–          pripravlja gradivo

Vodja prevzema tudi vlogo koordinatorja (usmerja, preverja, …). Preberi več…
August 1st, 2013Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR:

Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni.

Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje.

Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.

 

NOTRANJA PRESOJA:

Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje in objektivnega vrednotenja.

Namen je ugotoviti, ali je sistem vodenja ustrezen ali ne glede na dokumentacijo. Preberi več…
August 1st, 2013Varnost in varnostni zapleti

Je stopnja, pri kateri se zdravstvena oskrba odvija do take možne mere, da se čim bolj zmanjša možnost za nezaželen dogodek.

NAČELA VARNOSTI:

 1. Učenje in izobraževanje
 2. Neobtoževanje
 3. Poročanje
 4. Vključevanje celotnega tima
 5. Ugotavljanje tveganja
 6. Povratna informacija
 7. Odprt sistem

Preberi več…
August 1st, 2013Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki

–          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti

–          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje

–          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim

–          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni bolnišnice, datum veljavnosti in podpis odgovorne osebe

–          je na 3. ravneh :

–          Raven stroke ( splošni standardi )

–          Standardi za delovno področje

–          Standardi specialnosti Preberi več…
August 1st, 2013Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE:

–          višjo kakovost

–          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala

Kaj hočemo doseči?

 1. dobro počutje bolnika
 2. zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi
 3. izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti
 4. izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja

 

STOPNJE KAKOVOSTI:

–          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… ) Preberi več…
August 1st, 2013Definicija kakovosti

Kakovost zdravstvene obravnave je nenehno prizadevanje strokovnjakov, bolnika, svojcev, plačnika storitev, načrtovalcev, raziskovalcev z namenom, da naredijo spremembe, ki bodo privedle do boljših rezultatov, izidov za bolnika oz. večje uspešnosti delovanja zdravstvenega sistema.
August 1st, 2013Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

Hiter razvoj na področju medicine in zdravstvene nege od DMS in SMS zahteva kontinuirano učenje in pridobivanje vedno novih znanj. S kakovostjo v zdravstveni negi se je ukvarjala že Florence Nightingale. Ukvarjala se je s sestavo jedilnikov, omejitev in vpliv hrupa na bolnika, serviranje hrane, kakovost in položaj bolniške postelje, zračnost in čistost sobe. Pri svojem delu je bila uspešna, v tistem času je že opredelila standarde in zmanjšala umrčjivost iz 32% na 2%. Pri svojem delu je uporabljala različne oblike vrednotenja vključno z analizo stroškov in koristi za bolnika.
July 3rd, 2013Zapiski iz zakonodaje

Razložite delovanje, vseh zdravstvenih dejavnosti!

Prim: osnovna zdr. dejavnost, (zdr. postaje, domovi). ZD ima organizirano najmanj: preventivno zdr. varstvo vseh skupin prebivalcev , NMP, splošno medicino, zdr. varstvo žensk otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, preventivno-kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo.

Preberi več…