Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

Kaj pomeni kakovost v zdravstvu? Razložite kakovost kot proces. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba? Kaj je za pacienta kakovost? Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

Vprašanja za zdravstveno zakonodajo

Vprašanja za preverjanje in ocenjevanje sklopa A – Zdravstvena zakonodaja Poglavje 1: Ustava RS, človekove in otrokove pravice Kaj je Ustava RS, kaj določa in kdaj je bila sprejeta? Kaj obsegajo splošne določbe naše Ustave? Razložite člene o nedotakljivosti človekovega življenja in prepovedi mučenja. Razložite 3 člene Ustave, ki se nanašajo na varstvo pravic v …

Tim in timsko delo

Je delovna skupina, za katero je značilno, da sodeluje pri odločanju in v medsebojni pomoči pri doseganju in opravljanju ciljev. Timsko delo je pogoj, da opravimo selo kakovostno. Sodelujejo različni strokovnjaki, vsak tim ima tudi vodjo. Vsi pa morajo imeti dobro predznanje in skupne cilje. V timu je lahko največ 12 članov. Vodja: –          samozavesten, …

Notranji nadzor in presoja

NOTRANJI NADZOR: Je povezan s standardizacijo dela. Lahko je nenapovedan/napovedan, zunanji/notranji, redni/izredni. Izvajamo po točno določeni metodi s katero pridemo do problema. Podatki se morajo zbrati na enak način ne glede na to kdo ocenjuje. Nadzor nad izvajanjem standardov, urejenostjo in izpolnjenostjo dokumentacije.   NOTRANJA PRESOJA: Je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces pridobivanja dokazov presoje …

Varnost in varnostni zapleti

Je stopnja, pri kateri se zdravstvena oskrba odvija do take možne mere, da se čim bolj zmanjša možnost za nezaželen dogodek. NAČELA VARNOSTI: Učenje in izobraževanje Neobtoževanje Poročanje Vključevanje celotnega tima Ugotavljanje tveganja Povratna informacija Odprt sistem

Standard

–          je način oskrbe in nege, tega standarda bi mogli biti deležni vsi bolniki –          je pomemben element za zagotavljanje kakovosti –          predstavlja strokovno oblikovane zahteve, ki predstavljajo nekaj dobrega za bolnika in osebje –          postavljeni so na ravni stroke, piše negovalni tim –          pomembna je vsebina standarda, začne veljati, ko je sprejet na ravni …

Kakovost v zdravstveni negi

CILJ ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENE NEGE: –          višjo kakovost –          boljše rezultate ob racionalni in pravilni porabi materiala Kaj hočemo doseči? dobro počutje bolnika zadovoljstvo bolnika po opravljeni Zdr. Negi izboljšavanje/vzdrževanje bolnikovih funkcionalnih sposobnosti izboljšavanje/vzdrževanje zdr. stanja   STOPNJE KAKOVOSTI: –          OSNOVNA kakovost ( obravnava bolečine, trpljenja, smrti,… )

Definicija kakovosti

Kakovost zdravstvene obravnave je nenehno prizadevanje strokovnjakov, bolnika, svojcev, plačnika storitev, načrtovalcev, raziskovalcev z namenom, da naredijo spremembe, ki bodo privedle do boljših rezultatov, izidov za bolnika oz. večje uspešnosti delovanja zdravstvenega sistema.

Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

Hiter razvoj na področju medicine in zdravstvene nege od DMS in SMS zahteva kontinuirano učenje in pridobivanje vedno novih znanj. S kakovostjo v zdravstveni negi se je ukvarjala že Florence Nightingale. Ukvarjala se je s sestavo jedilnikov, omejitev in vpliv hrupa na bolnika, serviranje hrane, kakovost in položaj bolniške postelje, zračnost in čistost sobe. Pri …

Zapiski iz zakonodaje

Razložite delovanje, vseh zdravstvenih dejavnosti! Prim: osnovna zdr. dejavnost, (zdr. postaje, domovi). ZD ima organizirano najmanj: preventivno zdr. varstvo vseh skupin prebivalcev , NMP, splošno medicino, zdr. varstvo žensk otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, preventivno-kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo.