Zapiski iz zakonodaje

Razložite delovanje, vseh zdravstvenih dejavnosti!

Prim: osnovna zdr. dejavnost, (zdr. postaje, domovi). ZD ima organizirano najmanj: preventivno zdr. varstvo vseh skupin prebivalcev , NMP, splošno medicino, zdr. varstvo žensk otrok in mladine, patronažno varstvo, laboratorijsko in drugo diagnostiko, preventivno-kurativno zobozdravstvo, medicino dela in fizioterapijo.

Sek: izvajanje zahtevnejših zdr storitev, ki jih ni mogoče opraviti ambulantno ali na domu, (splošne in specialistične bolnišnice) SB ima posteljne zmogljivosti za najmanj za naslednja področja: interno med, kirurgijo, pediatrijo in ginekologijo.

Ter: izvajanje najzahtevnejših raziskav in storitev ter podajanje predlogov za nove podiplomske študije (klinike in inštituti)

 

2.     Razločite obe obliki zdravstvenega zavarovanja!

Ločimo obvezno ter prostovoljno zdravstveno zavarovanje:

 

a)      Obvezno: v njegov sklad plačujejo vsi delodajalci za vsakega delavca, za brezposelne pa zavod za zaposlovanje. Iz tega fonda se plačuje nadomestilo za plačo, v času bolniške, pogrebnine, prevozi ter osnovne zdr. storitve.

 

b)      Prostovoljno (dodatno) : plačuje le kdor želi, namenjen pa je kritju dodatnih zdravstvenih uslug, kot je na primer namestitev bolnika v enoposteljno sobo.

 

Razložite zakon o nalezljivih boleznih! (splošni specialistični ukrepi, odgovorna oseba, kdo razglasi izredno stanje)

Obravnava zdravstveno varstvo celotnega prebivalstva in bolnišnične okužbe. Pravica in dolžnost vsakogar je da varuje svoje zdravje in zdravje ljudi v okolici.

(splošne ukrepe morajo upoštevati vsi prebivalci (pandemska gripa))

(posebne  ukrepe izvajajo zdr. delavci (MRSA))

Za izvajanje skrbi ministrstvo za zdravstveni inštitut za varovanje zdravja.

 

4.     Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih?

Uporablja se v humani ter veterinarski medicini, za izdajo podzakonskih aktov. Na tem področju je odgovoren minister

 

Zdravilo je snov kombinacije sestavin, za zdravljenje ljudi in živali. Zdravila so različnih izvorov (rastlinski, živalski, humani, kemični, mikrobiološki) . Pomembne so poti predpisov ter načini izdajanja zdravil na recept ter brez recepta (specializirane trgovine)

 

5.     Kdo je delavec in kdo delodajalec?

Delodajalec je pravna in fizična nadrejena oseba, ki nam priskrbi  delo ter nam na podlagi zakonov določa višino plače, čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ter daje navodila za delo.

 

Delavec je vsaka fizična oseba, ki je odvisna od delodajalca in mora upoštevati vsa navodila dokler so ta v skladu z zakonom ter s pogodbo o zaposlitvi.

 

6.     Osnovni členi zakona o delovnih razmerjih! (diskriminacija, nadlegovanje…)

Ta zakon ureja delovna razmerja o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem.

Osnovna člena sta prepoved diskriminacije ter prepoved spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu. Spolna zloraba je kakršna koli oblika, nezaželenega, verbalnega ali neverbalnega, fizičnega vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče očitno negativno ali žaljivo ravnanje proti delavcu.

7.     Kaj vse določa pogodba o zaposlitvi?

Sklene se za delovno razmerje. Delodajalec je dolžan delavca zavarovati: zdravstveno, socialno, za primer brezposelnosti.

Sklene se lahko z osebo ki je stara najmanj 15let.

 

8.     Pravice in obveznosti pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi?

Objava prostega delovnega mesta, mora biti javna, vsebovati mora pogoje za opravljanje mesta ter rok za prijavo. V razpisu mora biti objavljeno delovno mesto za oba spola enakovredno. Delodajalec od kandidata ne sme zahtevati podatkov o družinskem ter zakonskem stanju in življenju ter ostalih podatkov, ki niso neposredno povezani z zaposlitvijo.

9.     Kaj je kandidat dolžan povedati delodajalcu, ob razgovoru za sprejem na delo?

Dolžan je predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za zaposlitev, ter ga obvestiti o vseh njemu znanih dejstvih, ki so neposredno povezane z razpisanim delovnim mestom. Ni pa dolžan odgovarjati na vprašanja, ki nimajo povezave z del. mestom.

 

[wp_ad_camp_1]

10.  Pravice in obveznosti delavca?

Opravljanje dela, obveznost obveščanja, prepoved škodljivega ravnanja, obveznost  varovanja obveznosti poslovnih skrivnosti, prepoved konkurence.

Pravice in obveznosti delodajalca?

Zagotavljanje dela, plačila, varnih delovnih razmer, zavarovanja ter delavčeve osebnosti.

 

12.  Iz česa je sestavljena plača?

Sestavljena je iz treh delov:

  1. Osnovna plača (določi se glede na zahtevnost dela in je zapisana v pogodbi o zaposlitvi)
  2. Plača za delovno uspešnost (določi se glede na kvaliteto, povečan obseg in gospodarnost pri opravljenem delu.
  3. Dodatki, določijo se za :

a)      razporeditev delovnega časa (nočno delo, popoldansko, nedeljsko, prazniki)

b)      za posebne pogoje dela, izhajajo iz posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu (RA terapevtski oddelki, intenzivna tveganja, kemoterap.)

13.  Kaj sodi med dodatke, za posebne pogoje dela14.  Kaj je delovni čas?

Določena ura začetka ter konca delovnega dne. Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40h na teden. Nočno delo se šteje od 22-23 do 6-7 ure zjutraj.

15.  Kako se obračunava letni dopust in pravice na tem področju?

Dopust ne sme biti krajši od štirih delovnih tednov. Delavec ima pravico do mesečne izrabe ene dvanajstine dopusta. Delavec ima pravico za samostojno določitev dopusta le dva dni ostalo določi delodajalec.

16.  Kaj spada med druge odsotnosti od dela in koliko dni min. pripada za oseb.okoliščine?

Med druge odsotnosti spadajo, lastna poroka,  smrt.

17.  Odškodninska odgovornost?

Oškodovanec je lahko delodajalec, če mu na primer delavec uniči prostore ali naprave, ali če zaradi njegovega odnosa delodajalec začne izgubljati stranke. Lahko pa je to tudi tretja oseba, na primer delavec na gradbišču poškoduje sodelavca… Če je škoda narejena namerno ali iz hude malomarnosti, stroške krije povzročitelj. Če je izvor malomarnost, ki je v meji normale, škodo krije oškodovanec tudi v primeru če gre za milijone.

Leave a comment