Vprašanja in odgovori za kakovost v zdravstvu

 1. Kaj pomeni kakovost v zdravstvu?
 2. Razložite kakovost kot proces.
 3. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba?
 4. Kaj je za pacienta kakovost?
 5. Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost.
 6. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši.
 7. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

 1. Kje so zbrane nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti – za katero obdobje?
 2. Kaj je namen nacionalne strategije…?
 3. Kaj moramo zdravstveni delavci v zvezi s kakovostjo prepoznavati in kaj je naša prioriteta?
 4. Naštej šest vrednot, ki so potrebne pri izvajanju strategije.
 5. Koliko ciljev vsebuje strategija?
 6. Kaj je namen 1. cilja?
 7. Naštej štiri področja letnega programa za zagotavljanje 1. cilja.
 8. Kaj je namen 2. cilja?
 9. Kaj je namen 3. cilja?
 10. Kaj je namen 4. cilja?

 

 1. Komu je namenjeno spremljanje kakovosti v zdravstvu?
 2. Kaj je kakovost v zdravstveni negi?
 3. Naštejte šest splošnih kriterijev kakovostne zdravstvene nege.
 4. Opredeli štiri specifične kriterije kakovostne zdravstvene nege.
 5. Opredeli tri področja kakovosti zdravstvene nege.
 6. Kaj vsebuje kakovostna zdravstvena nega (4)?
 7. Opiši ocenjevanje kakovosti ZN.
 8. Opiši zagotavljanje kakovosti ZN.
 9. Opiši izboljševanje kakovosti ZN.
 10. Kaj pomeni kontrola kakovosti ZN?
 11. Naštej in opiši stopnje kakovosti ZN.
 12. Naštej štiri kazalnike kakovosti ZN.

 

 1. Kaj je standard ZN?
 2. Na katerih treh ravnem postavljamo standarde ZN?
 3. Kdaj je standard veljaven?
 4. Kakšni morajo biti standardi?
 5. S petimi točkami naštej namen standardov ZN.
 6. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi strukture (3)?
 7. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi procesa (3)?
 8. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi vsebine (2)?
 9. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi izida (2)?
 10. Opiši povezavo med stopnjami kakovosti ZN in standardi ZN.
 11. S pomočjo kratice RUMBA razloži značilnosti dobrih standardov.
 12. S štirimi točkami opredeli varno zdravstveno oskrbo.
 13. Naštej pet izrazov o varnostnih zapletih in pet varnostnih zapletov.
 14. Kdo je odgovoren za varnost in kdo je za to zadolžen?
 15. Kako je poskrbljeno za varnost zdravstvenih delavcev?

 

 

 1. Kaj pomeni kakovost v zdravstvu?

– Kakovost v zdravstvu je zagotavljanje primerne zdravstvene oskrbe in težnja k nenehnem izboljšanju le-te.

 1. Razložite kakovost kot proces.

– Kakovost je proces, ki je vpleten v vsakdanje delo v zdravstvu. Kakovost se ne izvaja ločeno, temveč sproti, na vsakem koraku, pri vsakem dejanju.

 1. Kaj zagotavlja kakovostna zdravstvena oskrba?

– Zagotavlja izvide zdravljenja skladne s trenutnim strokovnim znanjem.

 1. Kaj je za pacienta kakovost?

-Za pacienta je kakovost izpolnjevanje zahtev in pričakovanj uporabnika- pacienta.

 1. Napiši pet primerov kako pacient vidi kakovost.
 • enakost obravnave
 • odnos
 • seznanitev z obiski
 • razumevanje pacienta
 • pravočasnost
 1. Naštej šest načel kakovosti in jih opiši.
 2. Uspešnost- uspešnost zdravstvene obravnave je doseganje želenih izvidov zdravljenja.
 3. Varnost- je zmanjševanje varnostnih zapletov pri pacientih med diagnostičnih postopki, zdravljenjem, zaščito….
 4. Pravočasnost- pravočasno zdravljenje je primeren čas, ko je to dosegljivo glede na pacientove potrebe.
 5. Učinkovitost- učinkovita zdravstvena obravnava je razmerje med izidi zdravljenja in uporabljenimi viri
 6. Enakost- enakost zdravstvene obravnave je ne diskriminacijsko obravnavanje pacienta-
 7. Osredotočenje na pacienta- zagotavlja spoštovanje pacientovih vrednot, upoštevanje izraženih potreb in možnosti izbire, zdravljenje bolečine…

 

 1. Kdo so udeleženci v zdravstvenem sistemu, odgovorni za kakovost?

-Pacienti, širša družba, izvajalci zdravstvenih storitev.

 

 1. Kje so zbrane nacionalne usmeritve za razvoj kakovosti – za katero obdobje?

-Nacionalna strategija kakovosti in varnosti v zdravstvu za obdobje 2010-2015

 1. Kaj je namen nacionalne strategije…?

-Nacionalni strateški načrt za izboljševanje kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti pacientov.

 1. Kaj moramo zdravstveni delavci v zvezi s kakovostjo prepoznavati in kaj je naša prioriteta?

– ODGOVORA NI J

 1. Naštej šest vrednot, ki so potrebne pri izvajanju strategije.
 • Odgovornost
 • Strokovnost
 • Poštenost
 • Povezovanje
 • Sočutnost
 • Prijaznost
 1. Koliko ciljev vsebuje strategija?

-4

 1. Kaj je namen 1. cilja?

-Razvoj sistematičnega vodenja kakovosti in varnosti

 1. Naštej štiri področja letnega programa za zagotavljanje 1. cilja.
 2. Kaj je namen 2. cilja?

-Razvoj kulture varnosti in kakovosti

 1. Kaj je namen 3. cilja?

-Vzpostavitev sistema izobraževanja in usposabljanje s področja kakovosti ter varnosti

 1. Kaj je namen 4. cilja?

– Razvoj sistemov za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti zdravstvene oskrbe

 1. Komu je namenjeno spremljanje kakovosti v zdravstvu?

– Pacientom

 1. Kaj je kakovost v zdravstveni negi?

– Kakovost je skladnost med dejansko zdravstveno nego in predpisanimi kriteriji

 1. Naštejte šest splošnih kriterijev kakovostne zdravstvene nege.

-varnost

– pravočasnost

– učinkovitost

– uspešnost

– osredotočenje na pacienta

– enakost

 1. Opredeli štiri specifične kriterije kakovostne zdravstvene nege.
 • Zagotovljena naj bo najvišja možna stopnja zdravja
 • Pri delu naj bodo racionalno in učinkovito razporejeni viri ( finančni, kadrovski, materialni)
 • Vse faze dela ob pacientu naj bodo ustrezno dokumentirane
 • Obravnava naj bo sistematično po metodi procesa zdravstvene nege.
 1. Opredeli tri področja kakovosti zdravstvene nege.

-zagotavljanje kakovosti

– izboljševanje kakovosti

– ocenjevanje kakovosti

 1. Kaj vsebuje kakovostna zdravstvena nega (4)?
 • Visoka stopnja strokovnosti
 • Učinkovita izraba virov (človeških, finančnih, materialnih)
 • Čim manjše tveganje za pacienta
 • Pozitiven vpliv na njegovo zdravje
 1. Opiši ocenjevanje kakovosti ZN.

– Je postopek pri katerem z uporabo primernih metod in izbranih kriterijev primerjamo med seboj opravljeno in dogovorjeno zdravstveno oskrbo.

 1. Opiši zagotavljanje kakovosti ZN.

-Pomeni sistematično in načrtovano izvajanje, opisovanje, merjenje in vrednotenje ukrepov za kakovostno ZN.

 1. Opiši izboljševanje kakovosti ZN.

– Je proces, ki sledi fazi ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti ter odpravlja ugotovljene ovire oz. težave in dviguje kakovost na višjo raven.

 1. Kaj pomeni kontrola kakovosti ZN?

– Kontrola kakovosti mora biti načrtovana.

 1. Naštej in opiši stopnje kakovosti ZN.
 • Stopnja 0- ogrožajoča zdravstvena nega – Takšna zdravstvena nega je nespremenljiva
 • Stopnja 1- varna zdravstvena nega- Zdravstvena nega teče po rutinski shemi.
 • Stopnja 2 – primerna zdravstvena nega- zraven najnujnejših potreb, pacientu zagotovimo tudi vse tiste želje in potrebe, ki jih pacient sam izraža.
 • Stopnja 3 – optimalna zdravstvena nega- medicinska sestra nudi pacientu načrtovano zdravstveno nego.
 1. Naštej štiri kazalnike kakovosti ZN.

-število padcev s postelj na tisoč oskrbnih dni

– število preležanin nastalih v bolnišnici na tisoč hospitaliziranih pacientov/ bolnikov

– čakalna doba za računalniško tomografijo

– čakanje na odpust iz bolnišnice

 1. Kaj je standard ZN?

– Negovalni standard je veljavna definicija kakovosti zdravstvene nege, ki vključuje kriterije, s katerimi lahko vrednotimo učinkovitost.

 1. Na katerih treh ravnem postavljamo standarde ZN?
 • veljavni
 • specifični glede na ožje strokovno področje
 • jasni in razumljivi vsem izvajalcem
 1. Kdaj je standard veljaven?

-Standard je veljaven, če vsebuje kriterije za vrednotenje zdravstvene nege

  [wp_ad_camp_1]

 1. Kakšni morajo biti standardi?
 • merljivi
 • specifični
 • razumljivi
 • sodobni
 • jasni
 • primerni
 1. S petimi točkami naštej namen standardov ZN.

-višja kakovost zdravstvene nege

– omogočajo ustrezno kadrovsko sestavo

-omogočajo delitev dela med različnimi izvajalci zdravstvene obravnave

– enotna podlaga za učenje in praktično delo s študenti in dijaki

– so pripomoček pri načrtovanju, izvajanju, vrednotenju zdravstvene nege

 1. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi strukture (3)?
 • Kdo bo naredil?
 • Kje bo narejeno?
 • S kakšnim materialom, pripomočki?
 1. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi procesa (3)?

-Kdaj?

– Na kakšen način?

– Kaj bomo naredili (katere akcije, oz. intervencije)?

 1. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi vsebine (2)?
 • Kaj povemo, učimo?
 • O čem govorimo?
 1. Na katera vprašanja odgovarjajo standardi izida (2)?
 • Kdaj izid pričakujemo?
 • Kako ta izid poznamo?
 1. Opiši povezavo med stopnjami kakovosti ZN in standardi ZN.
 • Standardi so sredstvo za zagotavljanje kakovosti zdravstvene nege.
 • Kljub izdelanim standardom, pa vedno zdravstvena nega ni izvedena v najvišji stopnji kakovosti.
 • Stopnja 0- nesprejemljiva ZN- ZN brez standardov
 • Stopnja 1- sprejemljiva ZN- Minimalni standardi (rutinska oskrba)
 • Stopnja 2- primerna ZN- optimalni standardi ( načrtovanje ZN brez vključevanje pacienta)
 • Stopnja 3- odlična ZN- Maksimalni standardi ( pacient je enakovreden partner v ZN)
 1. S pomočjo kratice RUMBA razloži značilnosti dobrih standardov.
 • R- relevant- realni, primeren, ustrezen glede na skupino pacientov
 • U- understandable- razumljivi za študente in dijake
 • M- measurable- merljivi, kard dosežemo z oblikovanjem jasnih kriterijev v strukturi
 • B- behavioral- objektivni
 • A- attainable- dosegljivi, izvedljivi glede na sposobnosti izvajalcev in ocenjevalcev.
 1. S štirimi točkami opredeli varno zdravstveno oskrbo.
 • Preprečevanje varnostnih zapletov
 • Ustrezno ravnanje, če do njih pride
 • Ukrepanje za zmanjševanje posledic
 • Vzpostavljanje sistemskih rešitev za preprečevanje ponovitev neželenih dogodkov
 1. Naštej pet izrazov o varnostnih zapletih in pet varnostnih zapletov.
 2. Izrazi:
 • Malomarnost
 • Strokovna napaka
 • Slučajnost
 • Nevaren dogodek
 • Zdravniška napaka
 1. Zapleti:
 • Medsebojni odnosi
 • Reševanje pritožb
 • Motiviranje in izobraževanje zaposlenih o varnosti kulturi
 • Projektna skupina za varno ravnanje z zdravili
 • Stalna strokovna skupina za presojo varnosti
 1. Kdo je odgovoren za varnost in kdo je za to zadolžen?
 • Samo tisti zdravstveni delavec, ki skrbi za svojo varnost, dela varno tudi s pacienti.
 1. Kako je poskrbljeno za varnost zdravstvenih delavcev?
 • Pravilniki, sprejeta načela, varnostni načrti.. v zdravstvenih ustanovah
 • Zakon o delavnih razmerah, kolektivne pogodbe
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev

Leave a comment