Zdravstvena vzgoja – plonkec

VZGOJA: je proces oblikovanja osebnosti. ZDRAVSTVENA VZGOJA: je del vzgoje človeka. Je vzgoja za zdravje za zdrav način življenja.(hig. Navade,zdrave navade,izogibanje razvad,izobrazba) CILJ ZV: 1.je

Zdrav človek,zdrava družba 2. da se ljudje zavejo odgovornosti za svoje zdravje in tudi za zdravje drugih

3. če želimo vzgajati za zdrav način življenja,potem mora biti zdravje vrednota,zato je cilj zdravstvene vzgoje

tudi da nam postane zdravje vrednota.4. ljudi je potrebno PRAVOČASNO in PRAVILNO informirati o tem kaj ogroža njihovo zdravje in življenjsko okolje. DEF.ZDRAVSVENE VZGOJE: Zdravstvena vzgoja je kombina. izobraževalnih in vzgojnih dejavnosti, ki dosežejo da ljudje želijo biti zdravi, vedo kako postanejo in ostanejo zdravi in da naredijo vse, kar je v njihovi moči, za varovanje zdravja, ter da poiščejo pomoč takoj, ko jo potrebuje-

jo.(znanje,želja,volja,moč.sposobnost) NALOGE ZV:  usposabljati ljudi, da bodo znali in hoteli in mogli skrbeti

za svoje zdravje.ZV naj bi bil čimbolj  aktiven  proces učenja ob lastnih izkušnjah. DEF. SZD: Zdravje ni le odso-

tnost bolezni ali invalidnosti, ampak stanje popolnega telesnega,duševnega in socialnega blagostanja. D.DEFINI-

CIJA: Zdravje ni le odsotnost bolezni ali invalidnosti, ampak stanje čim boljše telesne in duševne kondicije in

socialno dobro dosegljivo v danem okolju. BOLEZEN: Je dinamičen proces v človeku in njegovem okolju. Je

posledica skupnih vplivov in neuravnoteženosti med človekom,med povzročiteljem  bolezni in okoljem.Bolezen je

stanje ali odziv organizma, da nastanejo motnje v njegovem delovanju. POSLEDICE BOLEZNI: začasna nesposobnost,invalidnost,smrt. KOMADINA(1994):opredeljuje zdravje kot dinamično ravnovesje telesnega,

duševnega, čustvenega,osebnega,duhovnega in socialnega blagra. TELESNO Z.: se navezuje na stanje našega telesa in organskih sistemov: brez invalidnosti, brez poškodb,normalna teža, odpornost. Je stanje brez bolezni in invalidnosti. To je izhodišče za krepitev vseh organskih sistemov(pljuč mišičja,srca in ožilja) in večanje odpornosti

proti različnim boleznim. DUŠEVNO ZDRAVJE:  Je stanje brez duševnih motenj in bolezni, v katerem oseba usklajeno deluje, ima duševni elan in se uveljavlja. Duševno zdravje je povezano s sposobnostjo posameznika, da z drugimi ljudmi ustvarja harmonične odnose. Gre tudi za sposobnost mišljenja, učenja in pridobivanja informacij.

ČUSTVENO ZDRAVJE: Zdravje se navezuje na razumevanje lastnih čustev in na sposobnost izražanja čustev. Pomembno je prepoznavanje čustev,njihovo uravnavanje in obvladovanje ter pravilno odzivanje nanje. OSEBNO ZDRAVJE: Zdravje je povezano s tem kako doživljamo sebe kot posameznika, z razvojem našega jaza, z našimi pričakovanji in s tem kako opredelimo svojo uspešnost. DUHOVNO ZDRAVJE: Je povezano s samim bistvom našega bitja, nas povezuje v celoto in nam pomaga razumeti prvine zdravja. Povezano je z vsem kar cenimo, kar vrednotimo in imamo radi. Vključuje tudi verovanje. Zajema duhovne vrednote, svet kulture, moralne norme, iska-

nje življenskega smisla in cilja. Življenjski smisel nam je v pomoč pri reševanju, pomanjkanje smisla pa vodi v obup. Duhovno zdrave osebe imajo ljubeč odnos do drugih odpuščajo pravice, so vljudne,pravične,pozitivno nara-

vnane. SOCIALNO ZDRAVJE: Je stanje miru in varnosti,v katerem ima pravico do izobraževanja in zaposlitve

vsak posameznik, ne glede na spol,politično prepričanje,vero in raso, kar mu zagotavlja varnost v primeru bolezni,

invalidnosti in starosti. Socialno zdravje pomeni tudi živeti v družbi, biti sposoben ustvarjati nove odnose,sodelova-

ti z ljudmi.ORG. mora biti zdravstveno varstvo, dobri odnosi,možnost izobraževanja, zagotovljena socialna varnost.

NA ZDR. STANJE POS. LAHKO VPLIVAMO NA RALIČNE NAČINE: 1.z varovanjem življenjskega in delovne-

ga okolja 2.z ustrezno shemo prehranjevanja 3.s cepljenji 4.z zagotavljanjem socialne varnosti 5. z izobraževanjem

6. z zdravstveno vzgojo NIVOJI ZDRAVSTVENE VZGOJE( namenjena je zdravim in bolnim)1.PRIMARNA

ZDR.VZGOJA:(zajema zdrave ljudi). Zajema vse dejavnosti, ki pripomorejo k pospeševanju, ohranjevanju, utrjeva-

nju zdravja in higiene 2.SEKUNDARNA ZD.V. (namenjena ogroženim skupinam prebivalstva ki bi lažje zboleli)

Zajema vse ukrepe za preprečevanje bolezni in zgodnje odkrivanje bolezni. 3.TERCIALNA : (namenjena že obole-

lim,bolnim in njihovim svojcem,ter svojcem in invalidom) 1.pomaga ljudem bolezen sprejeti 2.vsaka kronična bole-

zen ima progresiven potek (zmanjšanje teh simptomov) 3. pomaga bolezen sprejeti in živeti z njo 4.preprečevati

komplikacije bolezni. 5. vzdrževati optimalno zdravje,stanje po bolezni. NAČELA ZDRAVSTVENE VZGOJE:

1.zv je timsko delo, 2.zv ne sme biti izolirana akcija, postati mora važen element vzgoje posameznika in sestavni del

celotnega družbenega programa 3.zv je uspešna.če ji sledi akcij oz.sprememba stališč ali vedenja. 4.zv  mora biti pos-

topna 5.zv mora biti prostovoljna,ljudje naj si pomagajo oz.bodo aktivni 6.v zv. Morajo biti zajete vse skupine preb.-

[wp_ad_camp_1]

ivalstva, ki se jih tiče nek problem 7.zv mora temeljiti na potrebah in interesih skupnosti 8.zv je neprekinjen proces

ki spremlja človeka vse življenje. PROMOCIJA ZDRAVJA:  Je proces usposabljanja ljudi,da sami nadzorujejo in

izboljšujejo svoje zdravje. Obsega vse prebivalstvo in ga usmerja k aktivnem življenju. Je tudi krepitev zdravja.

NAČELA ZA PROMOCIJO ZDRAVJA: 1.vključuje celotno prebivalstvo in ne le posameznike 2.kombinira razli-

čne metode dela in različne ukrepe(mediji,izobraževanje,pravni sistem,finančni ukrepi)3. prizadeva si za sodelovanje

pravnosti. 4.je predvsem družbena in politična naloga,čeprav imajo pomembno vlogo  strokovnjaki z zdravsvtva

NAMEN promocije zdravja je: da bi ljudje dosegli čim večji nadzor nad lastnim življenjem z vidika ogroženosti la-

stnega zdravja. KAJ VSE VSEBUJE PROMOCIJA?: 1.politika namen je izgrajevati zdravo javno politiko (namen

denarja za zdr.varstvo,sprejem zakonov da preprečuje posl.zdravja) 2.učinkovito in dostopno zdr.varstvo: širša

širša skupnost se zavzema, da imamo dovolj zdr. ustanov, zdravnikov večpreventive 3.zdravju naklonjena okolja

(zdravju prijazno okolje,denar za čistilne naprave)4.učinkovita zdr.vzgoja (razvijati sposobnosti in veščine posame-

znikov) 5.aktivnost v lokalni skupnosti

Leave a comment