Navodila za citiranje literature

NAVODILA AVTORJEM PRISPEVKOV – CITIRANJE LITERATURE:

Navodila avtorjem so v skladu z ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) – Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, ki so v celoti objavljena na spletnem naslovu: http://www.icmje.org

Navajanje literature

Vsako trditev, teorijo, uporabljeno metodologijo, koncept je potrebno potrditi s citiranjem. Avtorji naj uporabljajo harvardski sistem za navajanje avtorjev v besedilu in modificirani harvardsko vancouverski sistem za navajanje avtorjev v seznamu literature na koncu prispevka.

Za navajanje avtorjev v besedilu uporabljamo: (Mesec, 1998) ali Mesec (1998) kadar priimek vključimo v poved. Če sta avtorja dva, priimka ločimo z vejico: (Grbec, Pahor, 1993). Če navajamo več citiranih del jih ločimo s podpičji: (Skoberne, 1984; Pajntar, 1994). V primeru, ko citiramo več del istega avtorja v istem letu, je potrebno za letnico dodati malo črko po abecednem redu: (Sagadin, 1995a; 1995b). Če citiramo več strani iz istega dela, navajamo strani ločene z vejico (15-23, 29, 33, 84-6). Če je avtorjev več kot tri, navedemo le prvega in dopišemo et al. (Vidmar et al., 2007)

Vedno navajamo primarna dela in ne navajamo literature kot pr. »citirano po« (Idler, 2000 cit. po Despot, 2003). Če pisec prispevka ni bil imenovan oz. je delo anonimno, navedemo prvo besedo naslova, letnico objave (ICNP, 2005).

Pri objavi fotografij prav tako navedemo avtorja (Foto: Marn, 1994; vir: Urbančič, 1995). Za objavo fotografij, kjer je prepoznavna identiteta posameznika, moramo imeti dovoljenje te osebe ali staršev v primeru, ko gre za otroka.

V seznamu literature na koncu prispevka navedemo avtorje po abecednem redu in vsa v besedilu citirana dela (in samo ta!). Citiranje v besedilu in navajanje v seznamu na koncu prispevka morata biti skladna! Sklicujemo se le na objavljena dela. Imena časopisov krajšamo tako, kot določa sekundarna revija Index Medicus. Za časopise, ki jih indeksira MEDLINE uporabite PubMed (dostopno na: http://www.nlm.nih.gov).

Primeri navajanja literature v seznamu:

primer za citiranje knjige:

Nightingale F. Notes on nursing. Philadelphia: JB Lippincott; 1946 (original work published 1859).

Kališnik M, Zabavnik Piano J, Roţič Hristovski A. Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo na področju biomedicine. Ljubljana: Medicinska fakulteta UL, Inštitut za varovanje zdravja RS; 2000.

primer za citiranje poglavja iz knjige, ki jo je uredilo več avtorjev:

Babnik J. Prilagajanje novorojenčka na zunajmaternično ţivljenje. In: Pajntar M, Novak-Antolič Ţ, eds. Nosečnost in vodenje poroda. Ljubljana: Cankarjeva zaloţba; 1994: 250–4. 3

primer za citiranje knjige, ki jo je uredilo več avtorjev:

Pahor M, Grbec V, eds. Zdravstvena vzgoja. Študijski program. Ljubljana: Visoka šola za zdravstvo in Pedagoška fakulteta; 1993.

primer za citiranje članka iz časopisa:

Peric HK. Dokumentiranje zdravstvene nege. Obzor Zdr N. 1997;31(3-4):115–26.

Snow T. Is nursing research catching up with other disciplines? Nurs Stand. 2008;22(19):12-3.

primer za citiranje anonimnega članka:

INR will publish more nursing research in 2008. Int Nurs Rev. 2008;55(1):9-11.

The past is the past: wasting competent, experienced nurses based on fear. J Emerg Nurs. 2008;34(1):6-7.

primer za citiranje, kadar je avtor organizacija:

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije; 1994: 4.

primer za citiranje članka iz suplementa časopisa in suplementa številke časopisa:

Rott T. Patološke spremembe pri uremičnem sindromu. Med Razgl. 1984;23 Suppl 7: 358–410.

Halevay D, Vemireddy M. Is a target hemoglobin A1c below 7% safe in dialysis patients? Am J Kidney Dis. 2007;49(2 Suppl 2):S12-154.

primer za citiranje članka iz zbornika referatov:

Pahor M. Univerzitetno izobraţevanje medicinskih sester. In: Kersnič P, Filej B, Pretnar Kunstek V, eds. Zbornik predavanj in posterjev 2. Kongresa zdravstvene nege, Portoroţ, 16.-17. November 1999. Ljubljana: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije; 1999: 19.

[wp_ad_camp_1]

primer za diplomska in magistrska dela, Prešernove naloge ter doktorske disertacije:

Šušteršič O. Večparameterski hierarhični model evalvacije organizacijsko – informacijskega sistema patronaţne zdravstvene nege [doktorsko delo]. Kranj: Univerza v Mariboru; 1999.

primer za citiranje zakonov:

Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list Republike Slovenije št. 8/1990 in 19/1991.

primer za citiranje domačega dela ali avtorja v mednarodni publikaciji; naslov dela navedemo v oglatem oklepaju v enem od svetovnih jezikov:

Zakon o avtorskih pravicah. [Copyright Law]. Uradni list Republike Slovenije št. 21/1995.

Čačinovič Vogrinčič G. Psihologija druţine [Familv Psychology]. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče; 1998.

primer za citiranje s spletnih strani:

Russell CK, Gregory DM. Evaluation of qualitative research studies. Evid Based Nurs. 2003;6(2):36-40. Dostopno na: http://ebn.bmj.com/cgi/content/full/6/2/36 (datum dostopa).

– primer za citiranje zgoščenk (CD-ROM) (v tem primeru tudi anonimno delo)

ICNP version 1.0: International classification for nursing practice [CD-ROM]. Geneva: International Council of Nurses;

Leave a comment