Motnje inteligence in motnje mišljenja

INTELIGENCA je sposobnost človeka, da razumno misli, smotrno ravna in učinkovito obvladuje okolje.

MOTNJE INTELIGENCE:

A) ORGANSKO POGOJENE:

1. PRIMARNE:

DUŠEVNA MANJRAZVITOST (OLIGOFRENIJA) – prirojena ali posledica okvar možganov med porodom ali v prvih treh letih življenja:

debilnost – IQ je 50 – 69 (inteligenčne sposobnosti kot 8 – 12 letni povprečni otrok),

imbecilnost – IQ je 20 – 49 (inteligenčne sposobnosti kot 3 – 7 let star povprečni otrok),

idiotija – IQ je manj kot 19 (inteligenčni razvoj ustreza stopnji največ dve leti staremu otroku).

2. SEKUNDARNE:

UPAD INTELIGENCE – DEMENCA:

globalna – enakomerno pešanje vseh funkcij (senilna demenca),

lakunarna – vse funkcije ne pešajo enakomerno (ohranja se lahko še neko specifično znanje).

 

B) PSIHOSOCIALNO POGOJENE

NEUGODNO SOC. OKOLJE – otrok ne razvije svojih inteligenčnih sposobnosti zaradi nevspodbudnega okolja (duševna zaostalost),

EMOCIONALNO POGOJENE – zaradi pomanjkanja samozavesti človek ne zna pokazati svoje dejanske inteligence.

 

MIŠLJENJE je proces, ki omogoča, da v smiselnem redu presojamo, sklepamo, odkrivamo odnose v medosebnem in predmetnem svetu. Povezano je s čustvi, inteligenco in spominom, govorom.

Ločimo:

¤ abstraktno mišljenje = sloni na uporabi splošnih pojmov – npr. lep velik grad,

¤  konkretno mišljenje = odvija se na osnovi zaznav in predstav,

¤ asociacije  = medsebojno povezovanje psihičnih vsebin glede na zakonitosti, podobnosti ali različnosti,

¤ logično mišljenje = bazira na objektivno spoznanih pojavih ob uporabi posplošitev, ki vodijo do abstraktnih in teoretičnih zaključkov, čemur nato sledi ustrezno ukrepanje,

¤  primitivno mišljenje = zanj je značilno, da zapušča običajno pot logičnega zaključevanja. Odvija se predvsem na intuitivnem spoznanju (na subjektivnem občutju o stvareh in dogajanjih), zasidrano je v tradiciji in dogmah. Stremi k neposrednemu ukrepanju in se poslužuje nerealnih rešitev.

 

MOTNJE MIŠLJENJA:

1. FORMALNE ALI OBLIKOVNE

2. VSEBINSKE

1. FORMALNE MOTNJE MIŠLJENJA

= zanje je značilen moten potek in izražanje misli (bolnik govori brez smisla ali brez veze).

 

VRSTE FORMALNIH MOTENJ MIŠLJENJA:

A) POSPEŠENO MIŠLJENJE = miselni tok poteka hitreje, asociacije so burnejše, posledica je bolezenska obširnost ali dolgoveznost (prizadeti se spušča v nepotrebne podrobnosti).

VRVEŽAVOST ali beg idej = izraža se pri maničnih bolnikih (ciljna ideja se stalno menja, misli prehitevajo, asociacije so povezane, vendar ne po logičnem načelu – naslednja misel se nanaša le na zadnjo besedo prejšnje misli).

VAJA: Nadaljuj stavek, kot izhodišče uporabi zadnjo besedo prejšnjega stavka.

 

B) UPOČASNJENO MIŠLJENJE :

ZADREGA v mišljenju (ni vedno patološki pojav) = sicer se pojavlja pri shizofreniji, bolniku se nenadoma utrga miselna nit, začetka misli ni sposoben nadaljevati,

ZAVRTOST v mišljenju = misli in ideje se težko porajajo, število predstav je zelo majhno, zato bolnik svoje misli izraža počasi in pri tem uporablja reven besedni zaklad; bolnik pogosto premleva eno in isto misel (značilno pri depresiji),

PERSEVERACIJA = bolnik  kar naprej ponavlja eno in isto misel, besedo ali zlog, pojavlja se pri demenci ali po poškodbi možganov; nebolezenska oblika se pojavlja pri alkoholiziranosti, utrujenosti, zaspanosti.

 

C) SHIZOFRENSKO MIŠLJENJE = zanj sta značilna miselna nepovezanost in simbolika v mišljenju (tvorba novih besed – neologizmi; miselna razrvanost – bolniku je nemogoče slediti, njegovo mišljenje je nejasno in nelogično).

 

[wp_ad_camp_1]

2. VSEBINSKE MOTNJE MIŠLJENJA

Pojavijo se skupaj s formalnimi ali pa samostojno.

OBLIKE VSEBINSKIH MOTENJ MIŠLJENJA:

A) BLODNJE (blodne misli) so bolezensko nastale zmote (zgrešene miselne konstrukcije, ocene, zaključki), ki se z realnostjo ne ujemajo.

VRSTE BLODENJ:

EKSPAZIVNE BLODNJE = bolnik je prepričan v svojo pomembnost (MEGALOMANSKE – cesar, kralj,…;  RELIGIOZNO – MISTIČNE: bog, prerok),

DEPRESIVNE BLODNJE = bolnik je prepričan o svoji hudi manjvrednosti (SAMOOBTOŽEVALNE: hud grešnik; HIPOHONDRIČNE: neozdravljivo bolan; BLODNE MISLI OBUBOŽANJA: hud revež; NIHILISTIČNE BLODNJE: nekaj zanika – nima),

PARANOIDNE BLODNJE = preganjalne blodnje, ljubosumnostne blodnje, erotične blodnje, nanašalne blodnje (vse kar vidi in sliši povezuje s seboj),

 

B) DOMINANTNE oz. PREVALENTNE MISLI (IDEJE) = zanje je značilno, da v sami osnovi niso vedno zgrešene. Spremlja jih izrazito močan AFEKT (taka misel osebo povsem prevzame, z njo se identificira, npr. bolezenski prepirljivci, konstruktorji neizvedljivih strojev,…).

 

C) ANANKASTIČNE (PRISILNE) ali USPONITIVNE (VSILJIVKE) MISLI = v prvi vrsti je prizadeto mišljenje, pa tudi predstavljanje in hotenje.

OBLIKE:

OBSESIJE (obsedenosti) = prizadeti se ne more otresti raznih neprijetnih spominov, brezplodnih razmišljanj, nepotrebnih dvomov (zaprl plin, ugasnil luč – večkrat ponovi),

KOMPULZIJE (prisilne dejavnosti) = bolnik se ne more otresti raznih ceremonjalov (prešteti do deset, preden gre čez cesto),

FOBIJE (neutemeljeni strahovi) = bolnik se srečuje z nesmiselnimi bojaznimi (ne vzdrži v zaprtem prostoru, pretiran strah pred umazanijo,…).

Join the Conversation

1 Comment

  1. Napisano pojasnjuje razumevanje posameznih pojmov, kot ustreza današnjemu stanju razumevanja ZNANIH ZMOT. Znane zmote trdijo, da človeški um domuje v Možganih. Iz tega izhaja poimenovanje možganskega bitja – človek. V resnici pa je neovrgljivo jasno konginitivo zanstveno lahko dokazljivo, da je um v vsaki celici (človeškega) stvarnega BioUmnega telesa. Temu pa ustreza ime bitja “BioUm”. To je dokazljivo tudi s tem, da se življenje ne začne z združitvijo semenčeca z jajčecem (Ne dva v eno ampak dva za eno!!!) ampak, da se žive celice samoobnovljivo ustvarijo že v modih, torej se “človeška” vrsta ohranja s semenom, saj do jajčeca v maternico prihajajo že žive celice, kar nedvoumno jasni, da se v jajčecu , ki nudi ustrezne, samoobnovljivo rastne pogoje, le nadaljuje RAST V DELITVI, do milijard umnih celic.
    Neupoštevanje te resnice povzroča nerazumljivost in razumnost zgoraj objavljenega teksta o motnjah inteligence in mišljenja.
    Povzroča tudi rabo dušnosti, dohovnosti, duha, duš, česar v resnici sploh ni. To je le velika ZNANA ZMOTA. To je po opredelitvi tega članka veliko PRIMITIVNO MIŠLJENJE. Vse je šlo predaleč, celo tako daleč, da se govori o Božjem kraljestvu in drugih neresnicah, ki niso na sledi Resnici življenja ampak so na ciljni resnici IZKORIŠČANJA, STRAŠENJA ENEGA PO DRUGEM in na poti OSEBNEGA pohlepa po slavi, ne zavedajoč se, da je NESMISEL ŽIVETI ZA UMIRANJE. Ali kot pravi znani pregovor, nobena krsta nima ŽEPA.

Leave a comment